Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายวิชาเลือกเสรีของคณะ (SH Elective) Course #49

รหัสรายวิชา Shss 302
ชื่อรายวิชา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต 2
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (Bachelor)
ประเภทรายวิชา รายวิชาเลือกเสรีของคณะ (SH Elective)
ประเภทหลักสูตร ภาษาไทย ภาคปกติ
ภาคเรียนที่เปิดสอน 1/2022
สถานะการเปิดสอน เปิดสอน
ผู้สอน