Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายวิชา MOOCs/SPOCs Course #66

รหัสรายวิชา สมสค144
ชื่อรายวิชา หลักการสื่อสาร
หน่วยกิต 2(2-0-4)
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (Bachelor)
ประเภทรายวิชา รายวิชา MOOCs/SPOCs
ประเภทหลักสูตร ภาษาไทย ภาคปกติ
ภาคเรียนที่เปิดสอน 1/2022, 2/2022
สถานะการเปิดสอน เปิดสอน
ผู้สอน