Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

นวัตกรรมลำดับที่ 1

ปีที่ทำนวัตกรรม 2563
ชื่อนวัตกรรม ระบบการแยกถังขยะด้วยเสียง โดย ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์
ชื่อทุน
แหล่งทุน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ชนิดทุน ภายนอก ภายในประเทศ
งบประมาณ 0
สกุลเงิน
ภาควิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา ภาควิชาศึกษาศาสตร์