Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

สิทธิบัตรที่ 1

ปีที่จดสิทธิบัตร 2563
ชื่อสิทธิบัตร ระบบการแยกถังขยะด้วยเสียง
หน่วยงานผู้ให้ทุน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประเภทแหล่งทุน ภายนอก ภายในประเทศ
นวัตกรรม(ที่เชื่อมโยง) ระบบการแยกถังขยะด้วยเสียง
วิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภาควิชา ภาควิชาศึกษาศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์