Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 17
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการวิจัย โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้พิการ
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์
งบประมาณ 8,268,425 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 09 กุมภาพันธ์ 2564
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 05 พฤษภาคม 2565
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก -
แหล่งทุน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ประเภทแหล่งทุน ทุนภายนอก ในประเทศ