Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 29
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการวิจัย การประยุกต์ใช้ระบบการปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่นของมหาวิทยาลัยมหิดลในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และในยุคความปกติใหม่: การศึกษาแนวปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์
งบประมาณ 35,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 01 พฤษภาคม 2564
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 30 กันยายน 2564
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - ธนากร มูลพงศ์
แหล่งทุน
ประเภทแหล่งทุน ภายในมหาวิทยาลัย