Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 40
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2565
ชื่อโครงการวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการทางการเห็นในการคัดแยกขยะหน้ากากอนามัยเพื่อลดการระบาดของ COVID-19 ผ่านถังขยะเพื่อการคัดแยกขยะสำหรับทุกคน
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาศึกษาศาสตร์
งบประมาณ 500,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 27 มกราคม 2565
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 26 มกราคม 2566
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
แหล่งทุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประเภทแหล่งทุน ภายในมหาวิทยาลัย