Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 45
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการวิจัย โครงการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ 2564
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาศึกษาศาสตร์
งบประมาณ 500,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 18 มิถุนายน 2564
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 04 ตุลาคม 2564
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - วรรณชลี โนริยา
แหล่งทุน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ประเภทแหล่งทุน ทุนภายนอก ในประเทศ