Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 52
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการวิจัย โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและแผนที่ความรุนแรงในประเทศไทย (Thailand Violence Index) ภายใต้โครงการ " โครงการข้อเสนอการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนงานวิจัยท้าทายไทย: สังคมไทยไร้ความรุนแรง (ปีที่ 2)"
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์
งบประมาณ 2,200,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 03 พฤษภาคม 2564
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 22 เมษายน 2565
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
แหล่งทุน ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทแหล่งทุน ทุนภายนอก ในประเทศ