Research


Filter : Rows :

Author :
Title / Keyword :
ปี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ Action
1 2566 Trademark infringement: A study of the moral factors of sports industry entrepreneurs in Thailand ประเสริฐไชย สุขสอาด
2 2565 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ด้านการวิจัยและประเมินแบบผสานวิธี ศิวะพร ภู่พันธ์
3 2565 การศึกษาและออกแบบฐานข้อมูลบุคลากรด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประเสริฐไชย สุขสอาด
4 2565 การพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันเพื่อประเมินภาวะสุขภาพจิต สำหรับบุคคลทั่วไป ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์
5 2565 ความต้องการจำเป็นทางด้านสมรรถนะดิจิทัลในสถานการณ์วิกฤติของผู้บริหารและครูพลศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพื้นที่ภาคตะวันตก ประเสริฐไชย สุขสอาด
6 2565 การศึกษาแนวทางการจัดการขยะอาหารอย่างบูรณาการและพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะอาหารในครัวเรือนอย่างยั่งยืน พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
7 2565 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการทางการเห็นในการคัดแยกขยะหน้ากากอนามัยเพื่อลดการระบาดของ COVID-19 ผ่านถังขยะเพื่อการคัดแยกขยะสำหรับทุกคน พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
8 2564 โครงการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ 2564 วรรณชลี โนริยา
9 2564 ปรากฏการณ์ของความเบื่อหน่ายกิจกรรมออนไลน์ในยุควิกฤติ COVID-19 ต่อพฤติกรรมที่ผิดปกติของวัยรุ่นสู่การสร้างแบบจำลองห้องเรียนเสมือนจริง โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี
10 2564 โครงการรวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมและประเมินผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ อริศรา เล็กสรรเสริญ
11 2564 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2564 เสาวลี แก้วช่วย
12 2564 การศึกษาปริมาณขยะในครัวเรือนช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
13 2564 โครงการจ้างที่ปรึกษาตกลงรับจ้างปฏิบัติงานตามโครงการจ้างที่ปรึกษาสังเคราะห์ข้อมูลและความต้องการด้านงานวิจัย เพื่อการจัดทำแผนการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2565-2569 พรธิดา วิเศษศิลปานนท์
14 2564 โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจำปี 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
15 2564 โครงการจ้างที่ปรึกษาในการให้ความรู้และการติดตามและประเมินผล พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
16 2564 การส่งเสริมการรู้เท่าทันสุขภาพเพื่อป้องกันโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับพนักงานลูกจ้างทำความสะอาด ประศักดิ์ สันติภาพ
17 2564 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการดำเนินงานติดตามและประเมินผลภายในเพื่อการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ธีรเดช ฉายอรุณ