Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

ภาควิชาศึกษาศาสตร์

ปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (ภาคปกติ)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (ภาคปกติ)

ชื่อปริญญา

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.พราม อินพรม (ประธานหลักสูตร)

รายละเอียด

ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
ผศ.ดร.พราม อินพรม         ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.เสาวลี  แก้วช่วย      เลขานุการหลักสูตร

นางสาววิจิตรา เชาวนะสุนทร (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (ภาคพิเศษ)

ชื่อหลักสูตร

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (ภาคพิเศษ)

ชื่อปริญญา

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.เสาวลี แก้วช่วย (ประธานหลักสูตร)

รายละเอียด

ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร
ผศ.ดร.เสาวลี   แก้วช่วย      ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.พราม    อินพรม        เลขานุการหลักสูตร

นางสาววิจิตรา เชาวนะสุนทร (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)

ชื่อปริญญา

M.Ed.(Educational Management)

ประธานหลักสูตร

รศ.ดร.พสชนัน นิรมิตไชยนนท์ (ประธานหลักสูตร)

รายละเอียด

ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

รศ.ดร.พสชนัน นิรมิตไชยนนท์ (ประธานหลักสูตร)

รศ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ (เลขานุการหลักสูตร)

นางธนวัน  ธงวรรณฉัตร (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)

 

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา (ภาคปกติ)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา (ภาคปกติ)

ชื่อปริญญา

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ (ประธานหลักสูตร)

รายละเอียด

ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ (ประธานหลักสูตร)

อ.ดร. ศิวะพร ภู่พันธ์ (เลขานุการหลักสูตร)

น.ส.ศิริรักษ์ ปั่มแม่นปืน (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา (ภาคพิเศษ)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา (ภาคพิเศษ)

ชื่อปริญญา

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ (ประธานหลักสูตร)

รายละเอียด

ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

ผศ.ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ (ประธานหลักสูตร)

รศ.ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล (เลขานุการหลักสูตร)

น.ส.ศิริรักษ์ ปั่มแม่นปืน (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)

ชื่อปริญญา

D.Ed (Educational Management)

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ (ประธานหลักสูตร)

รายละเอียด

ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

ผศ.ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ (ประธานหลักสูตร)

ผศ.ดร.พสชนัน นิรมิตไชยนนท์ (เลขานุการหลักสูตร)

นางธนวัน ธงวรรณฉัตร (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ชื่อปริญญา

ประธานหลักสูตร

อ.ดร.วีร์ ระวัง (ประธานหลักสูตร)

รายละเอียด

ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

อ.ดร.วีร์  ระวัง (ประธานหลักสูตร)

น.ส.ศิริรักษ์ ปั่มแม่นปืน (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา (ภาคปกติ)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา (ภาคปกติ)

ชื่อปริญญา

ปร.ด.(สาขาการจัดการกีฬา)

ประธานหลักสูตร

รศ.ดร.วรรณชลี โนริยา (ประธานหลักสูตร)

รายละเอียด

อาชีพที่สามรถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
-นักบริหารจัดการการกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชน
-นักวิชาการด้านการจัดการกีฬาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
-นักวิจัยที่มีทักษะและศักยภาพสูงด้านการจัดการการกีฬาในการพัฒนาองค์กร

เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม(คลิกที่นี้)

ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

รศ.ดร.วรรณชลี โนริยา (ประธานหลักสูตร)

ผศ.ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด (เลขานุการหลักสูตร)

น.ส.วิจิตรา เชาวนะสุนทร (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา (ภาคพิเศษ)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา (ภาคพิเศษ)

ชื่อปริญญา

ปร.ด.(สาขาการจัดการกีฬา)

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด (ประธานหลักสูตร)

รายละเอียด

อาชีพที่สามรถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
-นักบริหารจัดการการกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชน
-นักวิชาการด้านการจัดการกีฬาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
-นักวิจัยที่มีทักษะและศักยภาพสูงด้านการจัดการการกีฬาในการพัฒนาองค์กร

เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม(คลิกที่นี้)

ชื่อประธานและเลขาหลักสูตร

ผศ.ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด (ประธานหลักสูตร)

รศ.ดร.วรรณชลี โนริยา (เลขานุการหลักสูตร)

น.ส.วิจิตรา เชาวนะสุนทร (ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่หลักสูตร)